Mededelingen

Om onze vereniging te laten voortbestaan zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Wie wil zich hiervoor aanmelden? Informatie hierover bij het bestuur.


Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op maandag 24 april 2023 in ’t Waver te Grootschermer.  

Aanvang 20.00 uur
 

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 4 april 2022
 4. Financieel jaarverslag
 5. Verslag kascontrole commissie en aanstellen nieuwe kascommissie
 6. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en herkiesbaar: Frank Meijer
 7. ‘Uitje’ met dragers, verzorgers en bestuur
 8. Animo peilen voor lezing ter afsluiting van jaarvergadering (bijv. NVVE, Info testament, natuurbegraafplaats)
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

U bent allen van harte welkom.

Het bestuur