Mededelingen

Om onze vereniging te laten voortbestaan zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Wie wil zich hiervoor aanmelden? Informatie hierover bij het bestuur.


Op maandag 4 april 2022 is de algemene ledenvergadering van de uitvaartvereniging “De Laatste Eer Grootschermer in ’t Wavertje te Grootschermer, aanvang 20.00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 18 maart 2019
 4. Financieel jaarverslag 2020/2021
 5. Verslag kascontrole commissie
 6. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en herkiesbaar: Frank Meijer (niet als voorzitter herkiesbaar)
  Aftredend en niet herkiesbaar: Meine Zijlstra
  Het bestuur draagt Marja van Dam voor als nieuwe voorzitter. Tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering kenbaar maken bij het bestuur.
 7. Herdenkingsbijeenkomst september/oktober dit jaar
 8. Rondvraag
 9. Sluiting