Mededelingen

Om onze vereniging te laten voortbestaan zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Wie wil zich hiervoor aanmelden? Informatie hierover bij het bestuur.


Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op maandag 11 maart 2024 in ’t Waver te Grootschermer.  

Aanvang 20.00 uur
 

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 24 april 2023
 4. Financieel jaarverslag
 5. Verslag kascontrole commissie en aanstellen nieuwe kascommissie
 6. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en herkiesbaar zijn Egbert Warringa en Maarten Droog
 7.  
 8.  
 9. Rondvraag
 10. Presentatie/Lezing van notaris ….
 11. Sluiting

U bent allen van harte welkom.

Het bestuur