Mededelingen

Om onze vereniging te laten voortbestaan zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Wie wil zich hiervoor aanmelden? Informatie hierover bij het bestuur.


Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op maandag 23 maart 2020 in het ’t Wavertje te Grootschermer.  Aanvang 20.00 uur
 De algemene ledenvergadering 2020 is wegens de Corona problematiek tot nadere order uitgesteld.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 18 maart 2019
 4. Financieel jaarverslag
 5. Verslag kascontrole commissie
 6. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en herkiesbaar: Frank Meijer (niet als voorzitter herkiesbaar)
  Aftredend en niet herkiesbaar: Meine Zijlstra
  Het bestuur draagt Marja van Dam voor als nieuwe voorzitter. Tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering kenbaar maken bij het bestuur.
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

U bent allen van harte welkom.

Het bestuur