Mededelingen

Om onze vereniging te laten voortbestaan zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Wie wil zich hiervoor aanmelden? Informatie hierover bij het bestuur.


Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op maandag 15 april 2024 in ’t Waver te Grootschermer. 

Aanvang 20.00 uur
 

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 24 april 2023
 4. Financieel jaarverslag, contributie aanpassing
 5. Verslag kascontrole commissie en aanstellen nieuwe kascommissie
 6. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en herkiesbaar zijn Egbert Warringa en Maarten Droog
 7. Afscheid verzorgster en drager
 8. Herdenkingsavond eind oktober
 9. Rondvraag
 10. Presentatie/Lezing van notaris over testamenten
 11. Sluiting

U bent allen van harte welkom.

Het bestuur